Medidas

 
top-banner

O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 estrutúrase en 14 medidas e 45 submedidas a través das cales se pretenden acadar os obxectivos establecidos no Programa para o período 2014-2020:


Medida 1. Accións de transferencia de coñecementos e información

O obxectivo desta submedida é fomentar a competitividade do sector agroalimentario e forestal galego a través da incorporación de prácticas innovadoras e o desenvolvemento de iniciativas de I+D. Para iso, considérase prioritario consolidar un sistema permanente de transferencia de coñecementos baseado no fomento da formación profesional en materia agropecuaria e forestal, con especial orientación a novos agricultores e selvicultores.

Esta axuda comprende actividades de formación profesional continua e adquisición de competencias, ademais de actividades de demostración e información. Para iso, prográmanse tres submedidas:
 


Medida 2. Servizos de asesoramento, xestión e substitución destinados ás explotacións agrarias

Con esta medida preténdese apoiar proxectos de asesoramento especializado e garantir o transvasamento de información desde os centros de coñecemento, investigación e desenvolvemento ata o medio rural. Preténdese, por tanto, levar a innovación ao sector agroalimentario e forestal galego e, con iso, mellorar a súa competitividade.

Dado os obxectivos transversais aos que contribúe esta medida de fomento da innovación, adaptación ao cambio climático e conservación do medio ambiente, os servizos de asesoramento incidirán en cuestións como captura de carbono, loita contra a erosión, uso eficiente da enerxía e da auga, conservación da biodiversidade e protección do chan.

Esta axuda desenvólvese a través de tres submedidas:
 


Medida 3. Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios

O fin desta medida é o de incrementar a participación real dos produtores agroalimentarios galegos e dos seus produtos na cadea alimentaria. Para iso, preténdense incorporar prácticas de mercado innovadoras, ofrecer produtos de calidade diferenciada, fomentar o fortalecemento do tecido asociativo, apoiar as canles curtas de distribución e impulsar o comercio electrónico.

Fomentarase a participación dos agricultores en réximes de calidade recoñecidos por norma comunitaria ou polos Estados membros coas prescricións do artigo 16.1 do Regulamento (UE) 1305/2013, así como a promoción no mercado de produtos incluídos nestes réximes.

Esta axuda articúlase a través de dúas submedidas:
 


Medida 4. Investimentos en activos físicos

Xunto con outras medidas programadas no PDR, o investimento en activos físicos oriéntase á mellora da competitividade das explotacións agrarias galegas, do sector agroalimentario no seu conxunto e o aumento da base territorial das explotacións agrarias.

Baixo esta medida exponse uns obxectivos de modernización e reestruturación das explotacións agrarias galegas a través de actuacións que melloren o seu rendemento global e viabilidade, así como a sustentabilidade do medio. Para iso, a medida estrutúrase en catro liñas de axuda:
 


Medida 6: Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais

Con esta medida preténdese favorecer a creación de empresas e o desenvolvemento e aumento da competitividade das explotacións, especialmente aquelas lideradas por novos agricultores. É fundamental asegurar a substitución xeracional do sector agrario, así como a fixación da poboación en zonas rurais co fin de evitar o grave problema do despoboamento e o envellecemento do medio rural galego.

Os indicadores demográficos demostran o grave problema de despoboamento e envellecemento que sofre Galicia, moi especialmente nas zonas rurais do interior. A solución non é sinxela e require de apoios múltiples que pasan por mellorar as posibilidades de emprego e dotar ás zonas rurais de servizos que as fagan atractivas para a poboación, particularmente para a poboación nova.

A incorporación da poboación nova e capacitada ao sector agrario, o apoio ás pequenas explotacións, a diversificación da actividade económica, a creación de novas empresas, o apoio a microempresas e pequenas empresas non agrícolas, así como a extensión da rede de banda ancha ao total do territorio rural son elementos imprescindibles de desenvolvemento que fomentan a creación de emprego e, por tanto o asentamento poboacional.

Para lograr estes obxectivos, o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 pon en marcha catro submedidas:
 

En todos os casos consideraranse como criterios de prioridade os investimentos en proxectos innovadores recoñecidos no marco da AEI e as procedentes de iniciativas de cooperación e desenvolvemento local.


Medida 7: Servizos básicos e renovación de poboación nas zonas rurais

A fixación da poboación no medio rural pasa por un nivel de calidade de vida asociado, en parte, á oferta de servizos básicos nestas áreas. É por iso que esta medida pretende financiar investimentos que fomenten a oferta de servizos e  contribúan ao mantemento da poboación en zonas rurais de Galicia.

Impleméntanse 5 submedidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020:
 


Medida 8: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais e mellora da viabilidade dos bosques

O sector forestal alcanza un peso moi importante en Galicia e por iso, a xestión forestal sustentable supón un importante fito fronte ao mantemento e fomento deste sector. Conforme esta medida, levaranse a cabo actuacións para a creación de superficies forestais e agroforestais, accións de prevención e restauración de superficies afectadas por incendios, pragas e enfermidades forestais, investimentos non produtivos e actuacións de apoio ao tecido empresarial asociado aos bosques.

Articúlanse seis submedidas:
 


Medida 9: Creación de grupos e organización de produtores

O fomento dunha boa estrutura empresarial ligada ao sector agrario é fundamental para a comercialización dos produtos. Con esta medida preténdese apoiar a creación de agrupacións e organizacións de produtores co fin de mellorar a súa competitividade e a comercialización dos seus produtos.

Esta axuda articúlase nunha única submedida:
 


Medida 10: Agroambiente e clima

O obxectivo desta medida é fomentar prácticas agrarias máis sustentables coa contorna, que aseguren a conservación da biodiversidade e fomenten a adaptación ao cambio climático á vez que se mantén a actividade da explotación. A aplicación destas prácticas pode levar a diminución da produción ou certa perda de rendibilidade. Con esta axuda preténdese compensar ao agricultor pola realización destas prácticas agrarias máis sustentables.

En virtude desta medida compénsase a aqueles agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operacións consistentes nun ou varios compromisos agroambientais e climáticos. A compensación será relativa aos custos adicionais e perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.

En base a dúas submedidas diferentes, o tipos de compromisos que poden adquirir os agricultores galegos son os seguintes:
 


Medida 11: Agricultura ecolóxica

O sector da agricultura ecolóxica continúa sendo un terreo por desenvolver en Galicia. Por iso impleméntase esta medida no PDR co fin de fomentar tanto o cambio de prácticas agrarias cara á agricultura ecolóxica, como o mantemento das superficies xa integradas neste sistema.

A medida oriéntase á promoción do cambio das prácticas agrícolas habituais cara aos sistemas de produción ecolóxica definidos no Regulamento (CE) 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, e ao mantemento dos mesmos.

Impleméntanse dous submedidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020:
 


Medida 13: Pago a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas

Esta medida oriéntase á compensación polas perdas de ingresos e custos adicionais derivados das limitacións de distinta natureza que han de afrontar as explotacións agrarias en zonas de montaña e noutras áreas con dificultades naturais distintas das de montaña.


Medida 15: Servizos silvoambientais e climáticos e conservación dos bosques

A través desta medida apoiaranse actuacións para a conservación e promoción de recursos xenéticos forestais así como para promover o cambio de cultivo en superficies forestais de alto valor natural.

Esta axuda articúlase a través de dúas submedidas:
 


Medida 16: Cooperación

A medida de cooperación enténdese como unha medida transversal ao conxunto de actuacións recollidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. Estrutúrase en dúas liñas de traballo, por unha banda, as axudas referidas ao desenvolvemento das actuacións vinculadas á Asociación Europea da Innovación e por outra, as axudas destinadas a fomentar a cooperación como eixo condutor do cumprimento das prioridades de desenvolvemento rural.

Articúlanse as seguintes submedidas:
 


Medida 19: Apoio para o desenvolvemento local LEADER

A iniciativa LEADER, como instrumento de desenvolvemento local integrado, innovador, multisectorial e participativo, demostrou ser unha ferramenta que contribúe ao equilibrio territorial nas zonas rurais galegas. Coa inclusión desta medida no PDR galego, preténdese seguir apostando por esta ferramenta fomentando a innovación e impulsando o deseño da estratexia polos axentes do territorio.

Prográmanse as seguintes submedidas:
 


Medida 21: Axuda temporal excepcional destinada aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise de COVID-19

A finalidade desta axuda é asegurar a continuidade da actividade empresarial dos titulares de explotacións agrícolas de orientación produtiva vacún de carne e produtores de flor cortada e planta ornamental, particularmente afectados pola crise da Covid 19.

Esta axuda articúlase nunha única submedida:
 

Axudas activas

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A).
 Prazo de presentación: 06/02/21 - 05/03/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).
 Prazo de presentación: 10/02/21 - 24/03/21 
RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o período 2021-2023 (código de procedemento PR608A). RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes para as subvencións para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, convocadas mediante a Resolución do 21 de xaneiro de 2021 (procedemento administrativo PR608A).
 Prazo de presentación: 10/02/21 - 23/03/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).
 Prazo de presentación: 17/02/21 - 16/03/21 
RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR331A).
 Prazo de presentación: 19/02/21 - 18/03/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).
 Prazo de presentación: 17/02/21 - 16/03/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D)
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).
 Prazo de presentación: 01/02/21 - 25/05/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
 Prazo de presentación: 01/03/21 - 14/04/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
 Prazo de presentación: 01/03/21 - 14/04/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
 Prazo de presentación: 01/03/21 - 14/04/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).
 Prazo de presentación: 01/03/21 - 14/04/21 
RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR362A)
 Prazo de presentación: 06/03/21 - 18/05/21 
RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
 Prazo de presentación: 04/05/21 - 03/06/21 
ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR670B).
 Prazo de presentación: 29/01/21 - 11/03/21 
RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2021 (código de procedemento MR302A).
 Prazo de presentación: 26/01/21 - 25/03/21 
ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).
 Prazo de presentación: 19/02/20 - 30/09/20