Programa de Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia

Normativa

Neste apartado móstrase información relativa ás principais normas, europeas, estatais e autonómicas, relacionadas co Programa de Desenvolvemento Rural.

Os textos consolidados son documentos que integran no texto orixinal as súas sucesivas modificacións e correccións. Créanse para fins de documentación. As institucións non asumen ningunha responsabilidade sobre o seu contido, polo que para fins legais deben utilizarse os textos publicados nos correspondentes diarios oficiais (DOUE, BOE e DOG).

MARCO ESTRATÉXICO COMÚN. FONDOS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO EUROPEOS

REGULAMENTO (UE, EURATOM) Nº 1311/2013 DO CONSELLO, do 2 de decembro de 2013, polo que se establece o marco financeiro plurianual para o período 2014-2020. Modificado polos Regulamentos 2015/6232017/1123 e 2020/538.

Última versión consolidada: 17/04/2020

REGULAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello. Modificado polos Regulamentos 2015/1839, 2016/2135, 2017/ 825, 2017/1199, 2017/2305, 2018/1046, 2018/1719, 2019/711, 2020/460,2020/558, 2020/1041, 2020/1542 e 2020/2221.

Última versión consolidada: 29/12/2020

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 240/2014 DA COMISIÓN, do 7 de xaneiro de 2014, relativo ao Código de Conducta Europeo sobre as asociacións no marco dos Fondos Estruturais e de Inverstimento Europeos.

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 1011/2014 DA COMISIÓN, do 22 de setembro de 2014, polo que se establecen normas detalladas para a aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta aos modelos para a presentación de determinada información á Comisión e normas detalladas sobre os intercambios de información entre beneficiarios e autoridades de xestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría e organismos intermedios.

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 184/2014 DA COMISIÓN, do 25 de febreiro de 2014, que establece, de conformidade co Reglamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, as condicións aplicables ao sistema de intercambio electrónico de datos entre os Estados membros e a Comisión e a adopción, de conformidade co Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e o Consello, da nomenclatura relativa ás categorías de intervención do apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao dito obxectivo.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 480/2014 DA COMISIÓN, do 3 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello. Modificado polos Regulamentos 2015/616 e 2019/886.

Última versión consolidada: 30/05/2019

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2015/1076 DA COMISIÓN, do 28 de abril de 2015, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, normas adicionais sobre a substitución dun beneficiario e as responsabilidades correspondentes, e os requisitos mínimos que deberán constar nos acordos de asociación público-privada financiados polos Fondos Estruturais e de Inverstimento Europeos.

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 215/2014 DA COMISIÓN, do 7 de marzo de 2014, polo que se establecen as modalidades de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no relativo ás metodoloxías de apoio á loita contra o cambio climático, a determinación dos fitos e as metas no marco de rendemento e a nomenclatura das categorías de intervención para os Fondos Estruturais e de Inverstimento Europeos. Modificado polos Regulamentos 1232/20142018/276 e 2021/439.

Última versión consolidada: 12/03/2021

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DA COMISIÓN do 28 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos. Modificado polo Regulamento 2019/255.

Última versión consolidada: 29/07/2014

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 964/2014 DA COMISIÓN, do 11 de setembro de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta ás condicións xerais para os instrumentos financeiros. Modificado polos Regulamentos 2016/1157 e 2019/263.

Última versión consolidada: 16/02/2019

FEADER

REGULAMENTO (UE) Nº 1305/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº1698/2005 do Consello. Modificado polos Regulamentos 1310/2013994/20141378/20142015/7912016/1422017/8252017/23932018/1622019/712019/288, 2020/872, 2020/2220, 2021/399 e 2021/1017.

Última versión consolidada: 25/06/2021

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 807/2014 DA COMISIÓN, do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) Nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias. Modificado polos Regulamentos 2015/1367 e 2019/94.

Última versión consolidada: 01/01/2018

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DA COMISIÓN, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Modificado polos Regulamentos 2016/6692016/19972018/1077, 2019/936, 2020/1009 e 2021/73.

Última versión consolidada: 28/01/2021

DECISIÓN DE EXECUCIÓN (2014/825/UE) da Comisión, do 20 de novembro de 2014, pola que se establecen a estrutura organizativa e as normas de funcionamento da Rede Europea de Desenvolvemento Rural e a Rede da Asociación Europea para a Innovación e pola que se derroga a Decisión 2008/168/CE.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

REGULAMENTO (UE) Nº 1306/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 17 de decembro de 2013, sobre financiamento, xestión e seguemento da Política Agrícola Común, polo que se derrogan os Regulamentos (CE) nº 352/78, nº 165/94, nº 2799/98, nº 814/2000, nº 1290/2005 e nº 485/2008 do Consello. Modificado polos Regulamentos (UE) 1310/20132016/7912017/2393, 2020/127 e 2020/2220.

Última versión consolidada: 29/12/2020

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 640/2014 DA COMISIÓN, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respeta ao sistema integrado de xestión e control e as condicións de denegación ou retirada dos pagamentos e as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, a axuda ao desenvolvemento rural e a condicionalidade. Modificado polos Regulamentos 2016/13932017/723, 2021/841 e 2021/1418.

Última versión consolidada: 03/09/2021

REGULAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 809/2014 DA COMISIÓN, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade. Modificado polos Regulamentos 2015/23332016/13942017/11722017/12422018/709, 2018/746, 2019/936, 2019/1804, 2020/1009 e 2021/540.

En relación coa data límite da presentación da solicitude de axuda única, realizaronse excepcións en virtude dos regulamentos 2015/747, 2016/761, 2017/807 e 2018/701.

Última versión consolidada: 01/04/2021

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 908/2014 DA COMISIÓN, do 6 de agosto de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello en relación cos organismos pagadores e outros organismos, a xestión financeira, a liquidación de contas, as normas relativas aos controis, as garantías e a transparencia. Modificado polos Regulamentos 2015/5832015/7752015/22222016/17862017/7722018/56, 2019/936 e 2021/1337.

Última versión consolidada: 15/08/2021

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 834/2014 DA COMISIÓN, do 22 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do marco común de seguemento e avaliación da política agrícola común.

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 2016/1617 DA COMISIÓN, do 8 de setembro de 2016, polo que se establece unha excepción, para o ano de solicitude 2016, ao artículo 75, apartado 1, parágrafo terceiro do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que incumbe ao nivel dos anticipos dos pagamentos directos e as medidas de desenvolvemento rural relacionadas coa superficie e cos animais, e ao artigo 75, apartado 2, parágrafo primeiro, do dito Regulamento, no que incumbe aos pagamentos directos.

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 2016/2073 DA COMISIÓN, do 23 de novembro de 2016, relativo ao reembolso, de conformidade co artigo 26, apartado 5, do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, dos créditos prorrogados do exercicio 2016.

DECISIÓN da Comisión, do 16 de decembro de 2013, pola que se establece un marco para o diálogo civil no ámbito da política agrícola común e se derroga a Decisión 2004/391/CE.

TRANSICIÓN ENTRE PERIODOS

REGULAMENTO (UE) Nº 1310/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 7 de decembro de 2013, que establece disposicións transitorias relativas á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), modifica o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que incumbe aos recursos e a súa distribución no exercicio 2014 e modifica o Regulamento nº 73/2009 do Consello e os Regulamentos (UE) nº 1307/2013, nº 1306/2013 e nº1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta a súa aplicación no exercicio 2014.

Última versión consolidada: 20/12/2013

AXUDAS DE ESTADO

REGULAMENTO (UE) Nº 2015/1588 DO CONSELLO, do 13 de xullo de 2015, sobre a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea a determinadas categorías de axudas estatais horizontais. Modificado polo Regulamento 2018/1911.

Última versión consolidada: 27/12/2018

REGULAMENTOS DE EXENCIÓN:

REGULAMENTO (UE) Nº 651/2014 DA COMISIÓN, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado. Modificado polos Regulamentos 2017/1084, 2020/972, 2021/452 e 2021/1237.

Última versión consolidada: 01/08/2021

REGULAMENTO (UE) Nº 702/2014 DA COMISIÓN, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Modificado polos Regulamentos 2017/10842019/289 e 2020/2008

Última versión consolidada: 10/12/2020

REGULAMENTOS DO PROCEDEMENTO DE NOTIFICACIÓN:

REGULAMENTO (CE) Nº 794/2004 DA COMISIÓN, do 21 de abril, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 659/1999 do Consello, polo que se establecen disposicións de aplicación do artigo 93 do Tratado CE. Modificado polos Regulamentos 1627/2006, 1935/2006271/20081147/2008257/20091125/2009372/20142015/22822016/246 e 2016/2105.

Última versión consolidada: 22/12/2016

REGULAMENTOS MINIMIS:

REGULAMENTO (UE) Nº 1407/2013 DA COMISIÓN, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. Modificado polo Regulamento 2020/972.

Última versión consolidada: 27/07/2020

REGULAMENTO (UE) Nº 1408/2013 DA COMISIÓN, do 18 de deciembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola. Modificado polo Regulamento 2019/316

Última versión consolidada: 14/03/2019

REGULAMENTO (UE) Nº 360/2012 DA COMISIÓN, do 25 de abril de 2012, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interese económico xeral. Modificado polo Regulamento 2018/1923. Modificado polos Regulamentos 2018/1923 e 2020/1474

Última versión consolidada: 03/11/2020

PAC 2023-2027

REGULAMENTO (UE) 2021/2115 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 2 de decembro de 2021, polo que se establecen normas en relación coa axuda aos plans estratéxicos que deben elaborar os Estados membros no marco da política agrícola común (plans estratéxicos da PAC), financiada con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e polo que se derrogan os Regulamentos (UE) nº 1305/2013 e (UE) nº 1307/2013.

REGULAMENTO (UE) 2021/2116 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 2 de decembro de 2021, sobre o finaciamento, a xestión e o seguimento da política agrícola común e polo que se derroga o Regulamento (UE) nº 1306/2013. 

REGULAMENTO (UE) 2021/2117 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 2 de decembro de 2021, que modifica os Regulamentos (UE) nº 1308/2013, polo que se crea a organización común de mercados dos produtos agrarios, (UE) nº 1151/2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios, (UE) nº 251/2014, sobre a definición, descrición, presentación, etiquetado e protección das indicacións xeográficas do produtos vitivinícolas aromatizados, e (UE) nº 228/2013, polo que se establecen medidas específicas no sector agrícola en favor das rexións ultraperiféricas da Unión..

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEI 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

    Texto consolidado, actualizado o 31/12/2021

LEI 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

    Texto consolidado, actualizado o 29/12/2021

LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

    Texto consolidado, actualizado o 10/07/2021

LEI 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

    Texto consolidado, actualizado o 29/12/2021

REAL DECRETO 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

    Texto consolidado, actualizado o 31/03/2021

REAL DECRETO 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

    Texto consolidado, actualizado o 04/11/2015

SUBVENCIONES PÚBLICAS

LEI 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

    Texto consolidado, actualizado o 26/12/2021

REAL DECRETO 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

    Texto consolidado, actualizado o 30/03/2019

AGRICULTURA, GANADERÍA  ALIMENTACIÓN

LEI 13/2013, do 2 de agosto, de fomento da integración de cooperativa e doutras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

    Texto consolidado, actualizado o 29/07/2015

LEI 30/2006, do 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitoxenéticos.

    Texto consolidado, actualizado o 23/12/2008

LEI 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal.

    Texto consolidado, actualizado o 05/03/2011

LEI 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias.

    Texto consolidado, actualizado o 05/10/2011

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

REAL DECRETO 1080/2014, do 19 de decembro, polo que se establece o réxime de coordinación das autoridades de xestión dos programas de desenvolvemento rural para o período 2014-2020.

    Texto consolidado, actualizado o 20/10/2017

REAL DECRETO 1078/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de desenvolvemento rural, ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao sector vitivinícola.

    Texto consolidado, actualizado o 29/12/2021

REAL DECRETO 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas.

    Texto consolidado, actualizado o 27/01/2021

REAL DECRETO 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da PAC.

    Texto consolidado, actualizado o 29/12/2021

REAL DECRETO 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandería e outros réximes de axuda, así como sobre la xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural.

    Texto consolidado, actualizado o 29/12/2021

POLÍTICA FORESTAL

LEI 43/2003, do 21 de novembro, de Montes.

    Texto consolidado, actualizado o 21/07/2015

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISMO

LEI 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

    Texto consolidado, actualizado o 31/12/2020

LEI 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

    Texto consolidado, actualizado o 31/12/2020

REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas.

    Texto consolidado, actualizado o 15/09/2021

REAL DECRETO 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

    Texto consolidado, actualizado o 01/12/2020

REAL DECRETO 1335/2011, do 3 de outubro, polo que se regula o procedemento para a tramitación das solicitudes de inscrición das denominacións de orixe protexidas e das indicacións xeográficas protexidas no rexistro comunitario e a oposición a elas.

    Texto consolidado, actualizado o 29/03/2014

REAL DECRETO 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

    Texto consolidado, actualizado o 02/06/2021

PROTECCIÓN DE DATOS

LEI ORGÁNICA 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

    Texto consolidado, actualizado o 27/05/2021

REAL DECRETO 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

    Texto consolidado, actualizado o 08/03/2012

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LEI 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

    Texto consolidado, actualizado o 29/012021.

LEI 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.

    Texto consolidado, actualizado o 14/02/2021.

LEI 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 09/02/2021.

LEI 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

DECRETO 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. Modificado polo Decreto 114/2021.

DECRETO 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

DECRETO 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos; modificados estes últimos polo Decreto 107/2019.

DECRETO 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.

DECRETO 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

DECRETO 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. Modificado polos Decretos 106/2018, 149/2018 e 114/2021.

DECRETO 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

DECRETO 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

DECRETO 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos. Modificado polos Decretos 149/2014 e 9/2021.

DECRETO 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na internet.

DECRETO 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.(Corrección de erros).

DECRETO 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

LEI 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 26/01/2021.

DECRETO 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. (Corrección de erros).

AGRICULTURA, GANADERÍA E ALIMENTACIÓN

LEI 2/2005, do 18 de febreiro, do promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

    Texto consolidado, actualizado o 29/01/2021.

DECRETO 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

DECRETO 149/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas de Galicia, se regula o recoñecemento oficial das asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa conservación, mellora e fomento.

POLÍTICA FORESTAL

LEI 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 29/01/20021.

LEI 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 21/05/2021.

LEI 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 29/01/2021.

DECRETO 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación das sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro. (Corrección de erros).

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISMO

LEI 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 21/05/2016.

LEI 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 21/05/2021.

LEI 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

LEI 9/2010, do 4 de novembro de augas de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 29/01/2021.

LEI 9/2001, do 21 de agosto de conservación da natureza.

    Texto consolidado, actualizado o 07/08/2019.

DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

DECRETO 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

LEI 5/2013, de 30 de maio, de fomento da investigación e a innovación en Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 27/12/2019.

TELECOMUNICACIÓNS

LEI 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 22/02/2016.

TURISMO

LEI 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia.

    Texto consolidado, actualizado o 27/12/2019.