Medidas

Medidas

banner ayudas

O Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 estrutúrase en 14 medidas e 45 submedidas a través das cales se pretenden acadar os obxectivos establecidos no Programa para o período 2014-2020:

Medida 1. Accións de transferencia de coñecementos e información

O obxectivo desta submedida é fomentar a competitividade do sector agroalimentario e forestal galego a través da incorporación de prácticas innovadoras e o desenvolvemento de iniciativas de I+D. Para iso, considérase prioritario consolidar un sistema permanente de transferencia de coñecementos baseado no fomento da formación profesional en materia agropecuaria e forestal, con especial orientación a novos agricultores e selvicultores.

Esta axuda comprende actividades de formación profesional continua e adquisición de competencias, ademais de actividades de demostración e información. Para iso, prográmanse tres submedidas:

Submedida 1.1: Formación profesional e adquisición de competencia. Submedida 1.2: Apoio ás actividades de demostración e as accións de información. Submedida 1.3: Apoio ao intercambio de curta duración da xestión agrícola e forestal e ás visitas agrícolas e forestais.

Medida 2. Servizos de asesoramento, xestión e substitución destinados ás explotacións agrarias

Con esta medida preténdese apoiar proxectos de asesoramento especializado e garantir o transvasamento de información desde os centros de coñecemento, investigación e desenvolvemento ata o medio rural. Preténdese, por tanto, levar a innovación ao sector agroalimentario e forestal galego e, con iso, mellorar a súa competitividade.

Dado os obxectivos transversais aos que contribúe esta medida de fomento da innovación, adaptación ao cambio climático e conservación do medio ambiente, os servizos de asesoramento incidirán en cuestións como captura de carbono, loita contra a erosión, uso eficiente da enerxía e da auga, conservación da biodiversidade e protección do chan.

Esta axuda desenvólvese a través de tres submedidas:

Submedida 2.1: Apoio para contribuír á obtención de servizos de asesoramento. Submedida 2.2: Apoio para o establecemento de servizos de xestión, substitución e asesoramento agrícola e de servizos de asesoramento forestal. Submedida 2.3: Apoio á formación de asesores.

Medida 3. Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios

O fin desta medida é o de incrementar a participación real dos produtores agroalimentarios galegos e dos seus produtos na cadea alimentaria. Para iso, preténdense incorporar prácticas de mercado innovadoras, ofrecer produtos de calidade diferenciada, fomentar o fortalecemento do tecido asociativo, apoiar as canles curtas de distribución e impulsar o comercio electrónico.

Fomentarase a participación dos agricultores en réximes de calidade recoñecidos por norma comunitaria ou polos Estados membros coas prescricións do artigo 16.1 do Regulamento (UE) 1305/2013, así como a promoción no mercado de produtos incluídos nestes réximes.

Esta axuda articúlase a través de dúas submedidas:

Submedida 3.1: Axudas á participación en réximes de calidade. Submedida 3.2: Apoio ás actividades de información e promoción no mercado interior.

Medida 4. Investimentos en activos físicos

Xunto con outras medidas programadas no PDR, o investimento en activos físicos oriéntase á mellora da competitividade das explotacións agrarias galegas, do sector agroalimentario no seu conxunto e o aumento da base territorial das explotacións agrarias.

Baixo esta medida exponse uns obxectivos de modernización e reestruturación das explotacións agrarias galegas a través de actuacións que melloren o seu rendemento global e viabilidade, así como a sustentabilidade do medio. Para iso, a medida estrutúrase en catro liñas de axuda:

Submedida 4.1: Axudas aos investimentos que melloren o rendemento e a sustentabilidade globais da explotación agrícola. Submedida 4.2: Apoio aos investimentos en transformación/comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas. Submedida 4.3: Apoio aos investimentos en infraestrutura relacionada co desenvolvemento, a modernización ou a adaptación da agricultura e a silvicultura. Submedida 4.4: Apoio aos investimentos non produtivos vinculadas ao cumprimento de obxectivos agroambientais e climáticos.

Medida 6: Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais

Con esta medida preténdese favorecer a creación de empresas e o desenvolvemento e aumento da competitividade das explotacións, especialmente aquelas lideradas por novos agricultores. É fundamental asegurar a substitución xeracional do sector agrario, así como a fixación da poboación en zonas rurais co fin de evitar o grave problema do despoboamento e o envellecemento do medio rural galego.

Os indicadores demográficos demostran o grave problema de despoboamento e envellecemento que sofre Galicia, moi especialmente nas zonas rurais do interior. A solución non é sinxela e require de apoios múltiples que pasan por mellorar as posibilidades de emprego e dotar ás zonas rurais de servizos que as fagan atractivas para a poboación, particularmente para a poboación nova.

A incorporación da poboación nova e capacitada ao sector agrario, o apoio ás pequenas explotacións, a diversificación da actividade económica, a creación de novas empresas, o apoio a microempresas e pequenas empresas non agrícolas, así como a extensión da rede de banda ancha ao total do territorio rural son elementos imprescindibles de desenvolvemento que fomentan a creación de emprego e, por tanto o asentamento poboacional.

En todos os casos consideraranse como criterios de prioridade os investimentos en proxectos innovadores recoñecidos no marco da AEI e as procedentes de iniciativas de cooperación e desenvolvemento local.

Para lograr estes obxectivos, o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 pon en marcha catro submedidas:

Submedida 6.1: Axuda á creación de empresas para os novos agricultores. Submedida 6.2: Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais. Submedida 6.3: Axuda destinada á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Submedida 6.4: Axuda para os investimentos na creación e desenvolvemento de actividades non agrícolas.

Medida 7: Servizos básicos e renovación de poboación nas zonas rurais

A fixación da poboación no medio rural pasa por un nivel de calidade de vida asociado, en parte, á oferta de servizos básicos nestas áreas. É por iso que esta medida pretende financiar investimentos que fomenten a oferta de servizos e  contribúan ao mantemento da poboación en zonas rurais de Galicia.

Impleméntanse 5 submedidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020:

Submedida 7.2: Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluídas os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía. Submedida 7.3: Apoio ás infraestruturas de banda ancha, en particular a súa creación, mellora e ampliación, as infraestruturas de banda ancha pasivas e a oferta de acceso á banda ancha e a solucións de administración electrónica. Submedida 7.4: Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos básicos locais para a poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais, e a infraestrutura relacionada. Submedida 7.5: Apoio aos investimentos para uso público en infraestruturas recreativa, información turística e infraestrutura turística a pequena escala. Submedida 7.6: Axuda para estudos/inversións vinculados ó mantenemento, a recuperación e a rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poblacións, dos paisaxes rurais e das zonas con alto valor natural.

Medida 8: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais e mellora da viabilidade dos bosques

O sector forestal alcanza un peso moi importante en Galicia e por iso, a xestión forestal sustentable supón un importante fito fronte ao mantemento e fomento deste sector. Conforme esta medida, levaranse a cabo actuacións para a creación de superficies forestais e agroforestais, accións de prevención e restauración de superficies afectadas por incendios, pragas e enfermidades forestais, investimentos non produtivos e actuacións de apoio ao tecido empresarial asociado aos bosques.

Articúlanse seis submedidas:

Submedida 8.1: Axuda para a reforestación/creación de superficies forestais. Submedida 8.2: Axuda para o establecemento e mantemento de sistemas agroforestais. Submedida 8.3: Axuda para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes. Submedida 8.4: Axuda para a reparación dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes. Submedida 8.5: Axuda para investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais. Submedida 8.6: Axuda para os investimentos en tecnoloxías forestais e na transformación, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Medida 9: Creación de grupos e organización de produtores

O fomento dunha boa estrutura empresarial ligada ao sector agrario é fundamental para a comercialización dos produtos. Con esta medida preténdese apoiar a creación de agrupacións e organizacións de produtores co fin de mellorar a súa competitividade e a comercialización dos seus produtos.

Esta axuda articúlase nunha única submedida:

Submedida 9.1: Creación de agrupacións e organizacións de produtores nos sectores agrícola e forestal.

Medida 10: Agroambiente e clima

O obxectivo desta medida é fomentar prácticas agrarias máis sustentables coa contorna, que aseguren a conservación da biodiversidade e fomenten a adaptación ao cambio climático á vez que se mantén a actividade da explotación. A aplicación destas prácticas pode levar a diminución da produción ou certa perda de rendibilidade. Con esta axuda preténdese compensar ao agricultor pola realización destas prácticas agrarias máis sustentables.

En virtude desta medida compénsase a aqueles agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operacións consistentes nun ou varios compromisos agroambientais e climáticos. A compensación será relativa aos custos adicionais e perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.

En base a dúas submedidas diferentes, o tipos de compromisos que poden adquirir os agricultores galegos son os seguintes:

Submedida 10.1: Pago para compromisos agroambientais e climáticos. Submedida 10.2: Apoio para a conservación e o uso e desenvolvemento sustentables dos recursos xenéticos na agricultura.

Medida 11: Agricultura ecolóxica

O sector da agricultura ecolóxica continúa sendo un terreo por desenvolver en Galicia. Por iso impleméntase esta medida no PDR co fin de fomentar tanto o cambio de prácticas agrarias cara á agricultura ecolóxica, como o mantemento das superficies xa integradas neste sistema.

A medida oriéntase á promoción do cambio das prácticas agrícolas habituais cara aos sistemas de produción ecolóxica definidos no Regulamento (CE) 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, e ao mantemento dos mesmos.

Impleméntanse dous submedidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020:

Submedida 11.1: Pago para o cambio a prácticas e métodos de agricultura ecolóxica. Submedida 11.2: Pagos para o mantemento de prácticas e métodos de agricultura ecolóxica.

Medida 13: Pago a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas

Esta medida oriéntase á compensación polas perdas de ingresos e custos adicionais derivados das limitacións de distinta natureza que han de afrontar as explotacións agrarias en zonas de montaña e noutras áreas con dificultades naturais distintas das de montaña.

Submedida 13.1: Pago de compensación en zonas de montaña. Submedida 13.2: Pagos compensatorios para outras áreas que afrontan limitacións naturais considerables.

Medida 15: Servizos silvoambientais e climáticos e conservación dos bosques

A través desta medida apoiaranse actuacións para a conservación e promoción de recursos xenéticos forestais así como para promover o cambio de cultivo en superficies forestais de alto valor natural.

Esta axuda articúlase a través de dúas submedidas:

Submedida 15.1: Pago para os compromisos silvoambientais e climáticos. Submedida 15.2: Apoio á conservación e o fomento de recursos xenéticos forestais.

Medida 16: Cooperación

A medida de cooperación enténdese como unha medida transversal ao conxunto de actuacións recollidas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. Estrutúrase en dúas liñas de traballo, por unha banda, as axudas referidas ao desenvolvemento das actuacións vinculadas á Asociación Europea da Innovación e por outra, as axudas destinadas a fomentar a cooperación como eixo condutor do cumprimento das prioridades de desenvolvemento rural.

Articúlanse as seguintes submedidas:

Submedida 16.1: Apoio para a creación e o funcionamento de grupos operativos da EIP en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas. Submedida 16.2: Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías. Submedida 16.3: Cooperación entre pequenos operadores para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento / a comercialización do turismo. Submedida 16.4: Cooperación horizontal e vertical entre os axentes da cadea distribución para o establecemento de canles curtas e mercados locais. Submedida 16.5: Apoio para accións conxuntas realizadas con vistas á mitigación ou a adaptación ao cambio climático e para enfoques conxuntos con respecto a proxectos ambientais e prácticas ambientais en curso. Submedida 16.8: Apoio para a elaboración de plans de xestión forestal ou instrumentos equivalentes.

Medida 19: Apoio para o desenvolvemento local LEADER

A iniciativa LEADER, como instrumento de desenvolvemento local integrado, innovador, multisectorial e participativo, demostrou ser unha ferramenta que contribúe ao equilibrio territorial nas zonas rurais galegas. Coa inclusión desta medida no PDR galego, preténdese seguir apostando por esta ferramenta fomentando a innovación e impulsando o deseño da estratexia polos axentes do territorio.

Prográmanse as seguintes submedidas:

Submedida 19.1: Apoio á preparación de estratexias de desenvolvemento local. Submedida 19.2: Apoio para a realización das operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo. Submedida 19.3: Actividades de cooperación. Submedida 19.4: Custos correntes e animación.

Medida 21: Axuda temporal excepcional destinada aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise de COVID-19

A finalidade desta axuda é asegurar a continuidade da actividade empresarial dos titulares de explotacións agrícolas de orientación produtiva vacún de carne e produtores de flor cortada e planta ornamental, particularmente afectados pola crise da Covid 19.

Esta axuda articúlase nunha única submedida:

Submedida 21.1: Axuda temporal excepcional destinada aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise de COVID-19

Axudas activas

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331B)
Fecha de presentación: 28/1/2022-28/2/2022
RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331A).
Fecha de presentación: 28/1/2022-28/2/2022
RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actvidades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR708A).
Fecha de presentación: 26/1/2022-25/2/2022
ORDE do 21 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2022 e 2023 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede Natura 2000 de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT814A).
Fecha de presentación: 15/1/2022-14/2/2022
ORDE do 21 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT819A).
Fecha de presentación: 14/1/2022-14/2/2022
ORDE do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B).
Fecha de presentación: 5/1/2022-4/2/2022
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se realiza a súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende) (código de procedemento IG501A).
Fecha de presentación: 4/1/2022-8/3/2022